www.tajalla.afwww.aepo.af

آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

قطع درخت و فراخوانی جوانان توسط فتح خان، که منجر به جنگ شد، خشم گلخان را برانگیخت و از دعوای مشابه ده سربند و ده بالا یاد کرد، اما فتح خان پلان قطع درخت را دارد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

رسم یک دختر، کار شفيقه است، که به خالد نشان می دهد، اما آن رسمرا از او بعید می داند، تا اینکه لالو ماما رسیده پس از تعارف، مهمانانش را داخل دهلیز های قصر رهنمایی می کند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

قطره به میرویس گفت به خاطر همه آزار دادن ها و آب ضایع کردن هایت حالا برای رفع تشنگی تو یک قطره هم نمی چکم.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

آنگاهی که تازه انترنت به افغانستان آمده بود، بانو ویدا صابر با پنج هزار افغانی اقدام به کار شرکت تبلیغاتی کرد و پس از چند سال محدود، اما با تلاش در گستره ی فعالیت هایش پیشرفت قابل ملاحظه ی کرد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

زردی سیاه ساریست، پس باید وسایل آرایشی و بهداشتی، برس دندان، صابون، سرنج مشترک، در سلما نی ها از پل ریش یا تیغه ی مشترک نباید برای اشخاص سالم هم استفاده شود.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

گزارشگر ما برای تهیه ی گزارش به مرکز تنبه و اصلاح اطفال رفت، پسری که نخواست نامش گرفته شود، از عدم بررسی پرونده و لت و کوب شدنش توسط زندان بان شکایت داشت.