www.tajalla.afwww.aepo.af

آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

عبدالربیغ برای اولین بار دکان ظروف کرایی را در ولسوالی قره باغ ولایت کابل باز کرد و باعث ایجاد سهولت برای مردم شد. وی بیش از ۲۰۰ هزار افغانی سرمایه را بالای خرید وسایل مورد نیاز به مصرف رسانید.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

محل گژدم گزید گی را با آب پاک و سرد شستشو دهید ، این کار باعث کاهش درد و سوخت می شود و تا رسیدن به داکتر باید محل زخم بسته شود، تا زهر به تمام نقاط بدن انتشار نیابد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

اکثرا جوانان یا هم خانواده ها به هدف در يافت پناهندگی به کشور های اروپایی سفر هاي پرخطررا چه از راه های زمینی، هوایی یا هم دریایی را متقبل می شوند، اما درگیر چه ماجرا های می شوند؟

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

عاطفه با دستان بدون دستکش فضله ی حیوانات را جمع آوری می کند، گلالی این کار او را باعث بروز بیماری تیتانوس می داند و روز بعد تیم صحی به زنان قریه در این مورد معلومات می دهد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

استفاده از عینک های آفتابی برای دور نگهداشتن چشم از نور آفتاب، اجتباب از مالیدن چشم با دست، پوشیدن کلاه های پیک دار و تا حد امکان توجه به نظافت می تواند جلو حساسیت چشم را بگیرد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

در بعضی مناطق دخترها بخاطر از درس و تعلیم بدور میمانند، که معلمین زن در مکاتب شان وجود ندارد، اما علت کم بود معلمین زن در مناطق دور دست چیست و راه حل کدام است؟