www.tajalla.afwww.aepo.af

آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

سال ها باز شفیعی خبری نبود،هرچند دوستان به جستجو پرداختند، اما نتوانستند سراغش را گیرند، او نزدیکترین دوست عبید بود، اما خلاف دوستش ، هیچ پیشه ی را یاد نداشت.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

اعمار تعمیر جرگه، باعث خوشی رابعه گل شد، کريم در حشرسهم گرفت. معلم رحیم از بابت غیابت پلوشه، به تشویش بود و رحیم داد تصمیم خواستگاری نرگس را برای گلخان دارد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

"سفر ما پنهانی شروع شد، ابتدا برای ما بيک داد و تا سرحد موتر داشتیم، سپس گرسنه و تشنه، منتظر ماندیم، با تاریک شدن هوا مسافه ی زیاد را دویدم، اما آخرش دستگیر شدیم و حالا زندانی".

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

این قصه ماجرای دو برادر به نام های سلیم و خلیل است، که در دل تپه به جستجوی دانه های قمیتی رفتند، اما هنگام حفر یکباره به گودالی می لغزند و در گیر اژدهای بزرگی می افتند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

پیشه وران زیادی در زمینه های مختلف به کار می پردازند و هر یک، می کوشند برای فروش اجناس شان، تنوع و طراحی های قشنگتر را با مهارت تمام عرضه دارند.

عدم توجه هنگام ولادت باعث چره شدن نوزاد می شود. ضربه دیدن شکم، قبضیت دوامدار، برداشتن وزن سنگین باعث چره می شود.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

چره ازمشکلات صحی است ، که درهرسن وسال اتفاق افتاده می تواند، امااطفال چون آسیب پذیرتر اند، بنابرین به سادگی گرفتار چره شده می توانند. چرا و چگونگی آن را در برنامه بیابید.