www.tajalla.afwww.aepo.af

آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

زردی سیاه دو نوع دارد: یکی حاد که نظر به مقاومت بیمار و به مرور زمان خوب شده علایم ندارد، اما نوع دگر آن مزمن آن است، که اگر تداویی نشود، باعث تخریب جگر شده منجر به مرگ می شود.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

اگر والدین احساس مسوولیت نکنند و با اداره ی مکتب همکار نباشند، چه تاثیری روی آموزش و آینده ی اطفال به جا خواهد ماند؟ تفصیلات بیشتر این موضوع را در برنامه دریابید.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

تیموری، مسوول فارم تولید عسل: "با بسته بندی عسل در بوتل ها، همزمان مصارف را بررسی می کنیم و بعد مفاد را هم بالایش اضافه کرده نرخ می زنیم". برای معلومات مزید برنامه را کلیک کنید.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

اطفال شوخ در کوچه برای ویران کردن خانه ی زنبور کمر بسته اند، که عارفه وسایره از رسیدن بنجاره والا خبر می آورند. برنامه را کلیک کرده از زنبور بشنوید که به دوستان تان چه می گوید؟

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

بود، نبود، دختری بود به نام صدف، که دوست نداشت، دندان هایش را با کریم و برس یا هم مسواک بشوید، اما این دختر گرفتار چی ماجرای شد و چه تصمیم گرفت، آیا میدانید؟ پس برنامه را کلیک کنید.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

رحمت و رحيمه در قصر منتظر رسیدن لالو ماما را دارند، رحیمه که یک پایش را از دست داده است و نمی تواند مثل برادرش برای تماشای صحن قصر برود، لذا گوشه یی می نشیند.