آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

خانه نو، زندگی نو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

شمس از کنار چقری میگذرد، ناظر ورحیمداد که آنجا پنهان شده اند، از وی می پرسند، در کنار درخت خشکیده ی توت کسی را دیده؟شمس از ملک ادم خان نام می برد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مجید پس از مدتی سمیع الله را دید و علت غیابتش را پرسید، او از فارم مرغداری و فروش یک دور مرغهایش گفت و حالا هم دنبال خرید چوچه مرغها آمده به بازار آمده است.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

ناظر هراس دارد مبادا از سوی رحیمداد بندی شود، از همین رو تنور خانه را جاروب می کرد تا موقع خطر انجا پناه ببرد، به خانمش هم گفت هرکه سراغ وی را گرفت بگوید به ولایت رفته است.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

پس از چند ماه، مرغهای فارم آماده ی فروش شدند، سمیع الله به کمک شکیبا یک، یک قطعه مرغ را در قفسچه های مخصوص برای فروش جا به جا می کند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

غوتی کنار بستر پسرش نشته بود و می گریست، که جانباز خانه رسید و او را به کلینیک برد، از سوی دگر سمیع الله به خواهر گفت قبل از رفتن به فارم بوتهایش را چونه بمالد تا مکروب داخل فارم نشود.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

ناظر به درخت توت بالا شده و خمچه را قطع می کرد، که بابه اسلم به او گفت ازجانب وی به سرور خان عذر کرده و کسی او را چیزی نمی گوید، تفصیلات بیشتر در درامه .

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

راه رفتن لنگلنگان ناظر، توجه ماه جبین را جلب کرد و با و ارخطایی پرسان وی آمد، ناظر با چالاکی از درد پا هایش گفت و از ماه جبین تکه و عصا خواست تا به کمک آن راه برود .

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

سمیع الله که بوجی دانه ی مرغها را دید به ثمرگل گفت که در تربیه و پرورش مرغ به دست آوردن معلومات و طریقه ساختن مرغانچه هم ضروریست. تفصیلات بیشتر در درامه .

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

عد از آنکه زرغونه شامل مکتب شد،با شوق تمام درس می خواند، او از امید برادرش خواست هرچه زودتر با وی مکتب برود، از سوی دگر کاکاقدیم توسط زینو گروگان گرفته شد.