آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

خانه نو، زندگی نو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

وقتی گلالی از کلینک به خانه آمد، حمیده با گلوی بغض آلود از بردن سرورخان به محکمه توسط افراد حکومتی خبر داد، از سوی دگر کمیته ی معارف در مورد مشکلات اطفال دور از مکتب جلسه دارد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

شاه پیری چادری سرکردهTمحکمه می رود، تا از سرورخان شکایت کند، اما در راه رابعه گل مانع این کارش شد، زیرااین عمل شاید مشکلاتی متوجه برادران شاپیری (کریم، رحیم و نسیم) سازد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

سرور خان در مورد تاکید سید محمد از بابت پرداخت میراث به شاه پیری به گلالی گفت و آن را یکنوع مداخله در زندگی خود خواند، اما گلالی با رد این سخن، بر تقاضای خود شاه پیری تاکید کرد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

دیدن گلخان در حالت راندن تراکتور، سمیع الله را مبنی بر صادق نبودن گلخان در وعده اش متعجب کرد و گلالی, سرور خان را در برابر شاه پیری به حوصله مندی دعوت می کند اما سرورخان نمی پذیرد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

گلالی میراث را حق مسلم شاه پیری خواند، اما سرورخان هشدار داد که به اساس رسم و رواج قریه، هرگز به او حق نخواهد داد و از سوی دگر توقف تراکتور، قهر فتح خان را برانگیخت.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

قد کشیدن نهال های دامنه ی تپه، به خوشحالی شمس افزود، او در این مورد با مادرش حرف زد، غوتی از قول عابده گفت که در بهار آینده نیز حشر خواهند داشت تا هرکس نهال عرس کند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

سرور خان، خانواده ی گلالی را متهم به تحریک شاه پیری بخاطر گرفتن حق میراثش می کند ، اما گلالی با رد این مساله ، اخذ میراث را حق قانونی شاه پیری می داند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

خبر حمله ی اهالی ده دامان به قریه ی چنار به گوش مردم ده بالا هم رسید، سیدمحمد از رحیم خواست به کمک مردم باید جلو اهالی ده دامان را گرفت، ورنه ممکن مواد کمکی را تصاحب کنند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

پس از این که آدم خان از فروش مواد کمکی با زینو به توافق نرسید، خانه ی اکبر آمد و از محل نگهداری مواد کمکی برایش گفت، اما تعهد گرفت تا نام او را محفوظ نگهدارد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

برای پذیرایی از مهمانان فتح خان، سمیع الله به فارم مرغداری عابده رفته و از آن توصیف کرد، عابده هم از عایدات خوب فارمش گفت، سمیع الله نیز علاقه مند این کار شد.