آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

خانه نو، زندگی نو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

به خاطر حل معضل قطع درخت خشک توت، جوانان قریه ها به شادی و پایکوبی پرداختند و سرانجام چوب درخت به خاطر ساختن پلچک بالای جوی کلان کارگرفته شد تا تا برای مردم سهولت ایجاد کند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

لعلباز پدرش را برای تداوی بهتر به شفاخانه ی ولایت می برد، غفار هم می خواست به جمع جوانان معترض بپیوندد و در قطع کردن درخت خشک سهم بگیرد و ... بقیه در درامه.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

قطع درخت و فراخوانی جوانان توسط فتح خان، که منجر به جنگ شد، خشم گلخان را برانگیخت و از دعوای مشابه ده سربند و ده بالا یاد کرد، اما فتح خان پلان قطع درخت را دارد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

شاه پیری در مدت کم توانست خیاطی را بیاموزد و هم می تواند در خانه به عاطفه خیاطی یاد بدهد. خیاطی شاه پیری مورد پسند رابعه گل قرار گرفت.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

ناظر با نواختن رباب وارد کلنیک شده سبب بوجود آمدن همه ی این مشکل کاسه ی رباب را می خواند که از چوب درخت خشکیده توت ساخته شده است.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

ماه جبین متوجه ناظر شد که لحافی را بالای رباب پهن کرده و آن را عامل قتل جانباز می خواند و بعد از رخصتی مکتب ، حمیده از شکیبا خواست برای تطبیق واکسین تیتانوس به کلنیک بروند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

آدم خان سراسیمه به دیره آمد و از قتل جانباز به ناظر گفت. ناظر فرار کرد تا مبادا شریک قتل شود، از سوی دگر قهر کردن قمبرگل از خانه ، نگرانی زرمینه را بر انگیخت

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

برای واکسین تیتانوس زنان قریه به کلینک آمده اند، گلالی آنها را به اتاق واکسین رهنمایی کرده تاکید می ورزد تا زنان ودختران زیر سن ۱۴ تا ۴۵ سال باید واکسین تیتانوس شوند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

رباب نوازی ملک آدم خان، طرف علاقه ی ناظر و رحمیداد قرار می گیرد و او را تشویق می کنند، ملک آدم خان ربابش را از کُنده ی درخت خشک توت ساخته است.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

عاطفه با دستان بدون دستکش فضله ی حیوانات را جمع آوری می کند، گلالی این کار او را باعث بروز بیماری تیتانوس می داند و روز بعد تیم صحی به زنان قریه در این مورد معلومات می دهد.